Ponúkame revízie :
  • Bytu, alebo bytového domu
  • Rodinného domu vrátane bleskozvodu a el. prípojky
  • Priemyselných hál a obchodných priestorov
  • Bleskozvodov
  • Elektrospotrebičov a el. náradia
  • Priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, silá, lakovne, benzínové stanice, výmenníky plynu, sklady výbušnín ap.
  • Nemocničných priestorov
elrev
 
 

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.
Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.