elep
V oblasti projektovania poskytujeme tieto služby :

  • Projekty a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Projekty a projektová dokumentácia realizačný stupeň
  • Dokumentovanie skutkového stavu
  • Porealizačné zakreslenie

 
 

Súčasťou projektovej dokumentácie sú návrhy rozvádzačov, osvetlenia, bleskozvodov, ochrany pred účinkami blesku.Súčasťou projektu môže byť rozpočet a výkaz výmer.
 
V rámci silnoprúdových rozvodov NN do 1000V vrátane výbušných prostredí vyriešime v projekte pripojenia objektov na rozvodnú sieť a riešenia ochrán. Preberieme za vás aj komunikáciu s dodávateľom elektrickej energie a odsúhlasovanie projektu s prevádzkovateľom distribučnej siete. V rámci slaboprúdových rozvodov technologických a riadiacich systémov vyriešime v projekte káblové rozvody pre všetky systémy napríklad: Elektrická požiarna signalizácia (EPS), pohybové senzory alarmov, dátové rozvody pre počítačové siete a internet, telefonické rozvody, kamerové systémy, rozvody koaxiálnych káblov pre TV a satelitné systémy a ďalšie rozvody elektrickej energie.